bespiegeling,  politiek

Vrijheid

Het moest wel, vandaag 5 mei, mijn positie verduidelijken betreffende vrijheid. Vrijheid is wenselijk, zo leren we van jongs af aan. De vrijheid die sommige politieke partijen in hun naam dragen is verdacht. Voor de VVD is vrijheid blijheid; doen waar je zin in hebt, of een ander er last van heeft doet er niet toe. Voor de PVV is vrijheid alleen bedoeld voor autochtonen. Godsdienstvrijheid is een hoog goed, maar voor sommige godsdiensten werkt dat niet. Tolerantie en intolerantie staan haaks op elkaar. We kunnen niet tolerant staan tegenover intolerantie.

De een z’n dood is de ander z’n brood. Volgens de experts betekent dit: wat voor de een een voordeel is is voor de ander een nadeel. Cruijff tilde dat naar een hoger niveau met de uitspraak “elk naodeel hep s’n foordeel”? De tegenstelling wordt daarmee overwonnen, these, antithese, synthese.

Vrijheid is de vrijheid om keuzes te maken, om zelf te bepalen wat je wilt en welke consequenties je daaruit trekt voor je gedrag. Het pantoffeldiertje heeft nog alle keuzevrijheid om te evolueren tot de kastanje voor mijn raam of de mens die hier achter dat raam zit. Die vrijheid heb ik niet. De kastanje ook niet. Wij hebben allebei onze keuze gemaakt en een weg terug is er niet.

In mijn jeugd leerde ik over het begrip ‘fout’ in de oorlog. Als je de keuze maakte om de bezetter te steunen dan was je ‘fout’. Een absoluut begrip. Daar bestaat geen relativering, geen tolerantie, geen vrijheid. Maar ook geen keuze maken kan ‘fout’ zijn. In Brazilië is een fascist president geworden. Tijdens de verkiezingen konden veel mensen zich er niet toe brengen op de tegenkandidaat Fernando Haddad te stemmen. Zijn partij en de grote voorman ervan Lula werd in de media afgeschilderd als corrupt. Corruptie is een probleem in Brazilië en doordringt de hele maatschappij. Maar het fascisme van de president is van een ander niveau. Hij verafgoodt de militaire dictatuur en in het bijzonder Generaal Ustra die verantwoordelijk was voor de martelingen in die periode. Ustra had ook president Dilma Rousseff gemarteld en Bolsonaro vond het jammer dat hij haar niet tot de dood had door gemarteld. Op zo iemand stemmen is ‘fout’. Niet stemmen is ook ‘fout’. Hier moet een keuze gemaakt worden.

Viruswaanzin, virusontkenning, antivaxers zijn ook ‘fout’. Deze vrijheid om te kiezen is een schijnvrijheid omdat je er anderen mee beschadigt.

Onze vriendin[1]Veerle Slegers, facebook 2 en 6 mei 21zei het als volgt:

Ik ga het zeggen. Wie een oproep heeft gekregen voor een vaccinatie tegen corona en bewust niet gaat, is medeverantwoordelijk voor het nog langer duren van de ergste crisis in de naoorlogse wereld. En dus ook voor de ontwrichting van de zorg en de economie voor de gewone mensen (de overgrote meerderheid dus), de sterfgevallen en zwaar zieken (niet alleen door corona). Voor het immense verdriet, de immense pijn, de immense gevaren waar zoveel mensen aan blootstaan. Voor al het essentiële dat niet kan waardoor de kwaliteit van leven van zoveel mensen zo onder druk staat dat ze mentaal instorten en met hen hun geliefden. Voor alles wat nu onherstelbaar stuk gaat.
En dat alles alleen omdat een groep verwende westerse mensen die te weinig shit hebben meegemaakt in hun leven of er niet mee kunnen omgaan zich in hun onwetendheid en bevoorrechte egoïsme hebben laten aanpraten door valse profeten met een eigen ontwrichtingsagenda dat serieuze wetenschap niet deugt en dat we leven in een dictatuur.

En enkele dagen later voegde ze eraan toe:

Voor wie nog niet in de gaten had dat de groep van de antivaxxers, complotgelovers, corona-ontkenners en vrijheidsjankerds fiks overlapt met fascistenbendes. Wanneer gaan we de energie die alle boosheid en verontwaardiging over elk nieuw dieptepunt steeds weer kosten gebruiken voor een cordon sanitaire en andere wél effectieve maatregelen tegen de ondermijning van mens en samenleving door deze gevaarlijke antimaatschappelijken?

Vissering zat op een boot voor een plezierreisje toen er een geval van de builenpest[2]lees post uitbraakwerd geconstateerd. Gevolg: complete isolatie op een onbewoond eiland met het hele schip. Das andere koek dan wat slappe coronamaatregelen.

Merkel gaf vandaag de 5 mei lezing en sprak over verantwoordelijkheid ion vrijheid:

…het thema vrijheid kan vandaag, in het jaar 2021, niet worden behandeld zonder eraan te denken dat als gevolg van de corona-pandemie de fundamentele vrijheden in ons leven momenteel, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, worden ingeperkt in een mate die wij ons vóór de pandemie niet konden voorstellen. Tegelijkertijd weten wij dat dergelijke maatregelen alleen kunnen worden gerechtvaardigd wanneer zij tijdelijk zijn en op begrijpelijke wijze zijn gebaseerd op een opvatting van vrijheid die altijd vrijheid in verantwoordelijkheid betekent, dus ook vrijheid ten opzichte van onze medemensen – op dit moment in het licht van de door een virus veroorzaakte bedreiging van de gezondheid en het leven.

Merkel zei over verzetsstrijders en stakers:

Het voorbeeld van deze moedige burgers is geworteld in een eeuwenoude Nederlandse traditie van vrijheid. Een traditie die tot uitdrukking komt in de inscriptie op het monument voor de Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza in Amsterdam, die luidt: “Het doel van de staat is vrijheid.” (Nationaal Comitée 4 en 5 mei)

Vrijheid is fijn, maar niet ten koste van anderen, en zeker niet ten koste van de vrijheid van anderen. De coronamaatregelen beperken onze vrijheid. Er is overweldigende bewijs dat vaccineren de enige uitweg is. Het is ook overduidelijk dat de coronamaatregelen nodig zijn om een gezondheidszorginfarct te voorkomen zolang we niet allemaal gevaccineerd zijn. Mensen die daar anders over denken,[3]lees post kronelijersen bijgevolg zich afwijkend gedragen, zet ik niet weg als dom of volks. Die zijn gek,[4]knots, wappie, van de pot gerukt, mesjogge, geschift, beslikt, belatafeld, halfblans, belazerd, zot, besodemieterd. Voor nadere informatie over GEK zie onder aan paginaknettergek, gevaarlijk gek. Een nuance: in achterstandswijken zijn semi- en ongeletterden overgeleverd aan fake news. Zij weten dat vaccinatie niet verplicht is en worden door propagandisten van viruswaanzin verteld dat het vaccin gevaarlijk is. De verspreiders van dit soort complottheorieën zijn volgens mij criminelen.

Merkel zei dat Duitsland de oorlogsmisdaden nooit mag vergeten:

De gepleegde misdaden zullen niet verjaren. Het levend houden van de herinnering is de eeuwige verantwoordelijkheid van Duitsland…Maar wij zullen nooit vergeten dat wij het verleden niet ongedaan kunnen maken. Wij kunnen en moeten er de juiste lessen uit trekken. Voor de huidige en toekomstige generaties van onze twee landen en voor een Europa van vrede en vrijheid. (Ibid)

Dat zijn woorden, en als het net zo gaat als met het slavernijverleden van Nederland dan verwacht ik niet veel van dat “nooit”. Om over de 40 miljoen slachtoffers van Dzjengis Khan niet te spreken.

Toevoeging 14 mei 21

Op dit moment wil 31% van de Nederlandse bevolking geen vaccinatie tegen corona. Dat is een enorme populatie waar het virus zich kan voortplanten en ontwikkelen. Daarmee worden wij gevaccineerden dus blootgesteld aan nieuwe varianten. Dit is echt schandalig! Die anti-vaxers maken zich schuldig aan bio-terrorisme.


Voetnoot: WNT modern lemma gek

I. Bnw. — A) Van personen. 
–↪1. Van het verstand beroofd, in zijne verstandelijke vermogens gekrenkt; van zinsverbijstering blijken gevende; zinneloos, onwijs. Het gewone volkswoord voor hetgeen in meer beschaafde en wetenschappelijke taal krankzinnig heet. 
Gek zijn, worden.   poëem WNT— Dat de eene helft der waanzinnigen gek wordt van liefde en de andere van ijdelheid,   v. lennep, Rom. 9, 116 [1838]. Hij is gek geworden, de arme man!   12, 107. Gekke Louwken, die daar komt aangesprongen met zijn klapspaan of zotskap, wat hij in zijn halve wijsheid gewis dezen of genen nar heeft afgezien,   hofdijk, Voorgesl. 5, 128. ”Gek zijn wij een van beiden, wij,” Zei de eene theoloog tot de’ ander.  de génestet 1, 307 [1859].—  Bij bredero ook met zinspeling op het znw. gek in den zin van nar (hofnar). Verg. het aangeteekende bij geel, znw. onz. 
Gans lyden, Nieuwen Haan, wat’s dit? Dus altemaal int geel? Wat, dit en draaght niemant of hy is geck of eel.  Roddr. 10.—  Oneigenlijk en min of meer schertsend in toepassing op iemand die zoo smoorlijk verliefd is, dat hij als ‘t ware zijn verstand kwijt is. 
Zoo bekoorlijk zag ze nooit! Ach, ze knikt me … wee mijn zinnen! ‘k Ben weer gek … zoo gek als ooit!  bogaers 2, 290 [1871].— Iemand gek maken, hem zijn verstand doen verliezen en tot onzinnigheden of buitensporigheden doen overslaan. 
Al dat tissen en kribben over de Schrift zal je nog gek maaken,   wolff en deken, Leev. 2, 75 [1784].— Zich zelven gek maken, zich als gek voordoen, als krankzinnig aanstellen. In de bijbelvertaling. 
Daerom veranderde hy sijn gelaet voor hare oogen, ende hy maeckte hemselven geck onder hare handen,  Statenb., 1 Sam. 21, 13 [ed. 1688].— Zich (half) gek zoeken, zóó lang en met zóóveel inspanning naar iets zoeken, dat men er als ‘t ware het verstand bij verliest; lang, met allen ijver maar vruchteloos, naar iets zoeken. 
Mijne aanmerkingen zijn van weinig belang, meen ik, maar ik heb mij vruchtloos gek gezocht om ze te vinden,   bild., Br. 1, 194 [1794]. Het was de trouwring van zijn eigen vrouw, waar de goede ziel zich al half gek naar gezocht had,   ter gouw, Volksverm. 131 [1871].— Het is om gek te worden, het is om er het verstand bij te verliezen; t.w. door hevige ergernis, afbeulende zorgen, overmatige drukte, waarbij iemand het hoofd omloopt, enz. 
Babiole … vrydt naar Chrisje Helder! wel, het is om gek te worden! wolff en deken, Leev. 2, 27 [1784].Zijn borst hijgde, zijne … wangen kregen een nog hooger tint, en hij wist niet anders te zeggen, … dan: ja, ja, ‘t is goed, doe met mij wat gij wilt. Ik word nog gek!v. limb. brouwer, 1, 71.— Syn. Zie KRANKZINNIG
–↪2.  Bij uitbreiding. In woorden of daden blijken gevende van gemis van gezond verstand; hetzij, in engere opvatting, van personen die niet recht wijs, niet wel bij het hoofd of bijzonder onnoozel zijn, hetzij, in meer algemeenen zin, van lieden die door onberedeneerde handelingen, ongerijmde denkbeelden, ijdele inbeelding, of in andere opzichten, het spoor der rede blijken bijster te zijn; dwaas, mal, zot. Inzonderheid met het bijbegrip, dat de persoon, van wien de hoedanigheid geldt, belachelijk is of anderen ten spot strekt. 
Dat een geleerde gek veel gekker is dan een onweetende, v. effen, Spect. 8, 234 [1734].Pieter is nog zo heel gek niet, wolff en deken, Leev. 5, 110 [1785]. Men kent mij (is het niet ondraagelijk?) bij den tijtel van den oom van dien gekken Cees De Groot,   wolff en deken, Wildsch. 2, 54 [1793]. Hoe gek en lastig de vent ook ware, het was toch een schrikkelijke gedachte, onzen reisgenoot verloren te hebben door een zóó noodlottig toeval, v. lennep, Rom. 4, 82 [1840]. Een gekken burgemeester, doch zeer onschuldig in zijne gekheid, busken huet, Litt. Fant. 2, 5. Yder mensche, wijs of geck, Heeft genoegh aen sijn gebreck. cats 1, 439 c [1629]. De Fransch-man die schijnt gheck, en ‘t mist: Een Portugijs schijnt gheck, en ist. de brune, Bank. 1, 338 [1657]. Neen! een geboren slaaf buig’, zoo gedwee als gek,Voor ‘t onbetaamlijk juk, ons opgelegd, zijn nek.  v. lennep, Poët. 5, 45 [1826].—  Ook van het hoofd (den kop) gezegd, als den persoon vertegenwoordigende. 
Zeg mij, of gij ook kans ziet, om hem … tot rede te brengen. … Van Anticyra … durve ik geen woord meer kikken; want die naam alleen maakt hem den kop nog gekker,v. hemert, Lekt. 3, 122 [1804].—  Bij persoonsverbeelding ook van dieren gezegd, die in ‘t algemeen voorgesteld worden als met menschelijk verstand bedeeld. 
Ey siet! de vogel is soo dwaes, Soo bot, soo dom, soo byster geck.cats 1, 249 b [1625]. Een vlieg, die dit had afgezien,Kwam gek omtrent de peerden zweven, En wil door haer gebrom hun moed en krachten geven. coninckx, Fab. 223 [1808].— Gansch (volstrekt) niet gek, zeer goed bij zijne zinnen, goed zijn verstand hebbende. 
Een knaap, wel braaf en gansch niet gek,Maar juist niet fraai van leest.  bogaers 1, 317 [1852].—  Veelal in vragende volzinnen, als Ben je gek? Is hij gek? Zijn ze gek? enz. 
Ben je gek, man? hoe kun je dat onderstellen!  poëem WNTHij zou kans hebben voor die betrekking! Is hij gek? — Is Juffrouw Hermans gek? zoo’n mooi meisje bij zich te nemen, als ze een zoon in huis heeft? v. lennep, K. Zev. 4, 41 [1865]. Hij … drukte haar zoo krachtig tegen zich aan, dat … hij op het punt was haar onder het schreeuwen van: ”Ai, ai! Bin je gik? Zoo’n spoelhond!” … een flinken zoen te ontweldigen, kneppelh. 1, 235 [1841]. ”Die kerel wil naar huis!” — Het geheele troepje, waar de kerel toe behoort: ”Ben je mal? Ben je gek? Laat je oude fluiten,”   2, 230.—  Ook in de zegsw. Gek genoeg zijn om iets te doen of zich iets te verbeelden, zóó gek zijn (om of van) iets te doen of zich te verbeelden.
Hij is gek genoeg om op zijn ouden dag een piepjong meisje te trouwen. Ze is gek genoeg om zich dergelijke dwaasheden in het hoofd te halen. poëem WNT— Zoude ik zó gek zyn van my te verbeelden, dat enz.,   wolff en deken, Leev. 7, 57 [1785].Denkje, dat hij zoo gek is, zich te beroemen, dat men hem beet heeft gehad?   v. lennep, Rom. 4, 148 [1840].Hij zou daarom toch zoo gek niet wezen om zich te gaan verbeelden, dat de Jonkvrouw van Rijnegom op hem verlieven zou,   12, 239.—  Voorts in de zegswijzen: 
— Niet zoo gek zijn als men er uitziet, meer verstand hebben dan de uiterlijke schijn zou doen vermoeden (harreb. 1, 214 [1858]). 
— Te gek zijn om alleen te loopen, een groote dwaas zijn; eigenlijk, zóó gek zijn, dat het niet vertrouwd is zóó iemand alleen te laten loopen (harreb. 1, 214 [1858]). 
— Wel goed, maar niet gek, hoe goedhartig ook, toch niet zwak of dwaas genoeg om zóó te handelen als bedoeld wordt. 
Ik heb al vaak genoeg geholpen en geef er nu den brui van; wel goed, maar niet gek.poëem WNT— Hoe vrekker, Hoe gekker
Ick meyn dat den vreckaert meer de helle verdient, als die in hun herssen zijn geslagen: want hoe vrecker hoe gecker en hoe gecker hoe vrecker,   poirters, Mask. 106 [ed. 1688] ,verg. poirters, Mask. 95 [ed. 1688].— Syn. Zie dwaas. 

Voetnoten

Voetnoten
1 Veerle Slegers, facebook 2 en 6 mei 21
2 lees post uitbraak
3 lees post kronelijers
4 knots, wappie, van de pot gerukt, mesjogge, geschift, beslikt, belatafeld, halfblans, belazerd, zot, besodemieterd. Voor nadere informatie over GEK zie onder aan pagina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.